Da li ste zainteresovani za pretplatu na kompletno izdanje "Bilja i zdravlja" u elektronskom obliku?
Da, svakako
Zavisi od uslova pretplate
Ne
BILJE I ZDRAVLJE

Osnivač i izdavač Kompanija "Novosti" AD

Generalni direktor i glavni urednik Kompanije "Novosti" AD

Ratko Dmitrović

Odgovorni urednik

Maja Ješić

Zamenik odgovornog urednika

Karlo Kubiček

Redakcija

Jasna Jovanović

Željka Radulović

Danijela Kljajić

Ivana Kovačić

Dijana Dimitrovska

Tehničko uređivanje i priprema

Žaklina Tatić

Marijana Živković

List izlazi četrnaestodnevno

Rukopisi i fotografije se ne vraćaju

E-mail: bilje@novosti.rs

Tekući račun HYPO ALPE-ADRIA 165-5347-09 (poziv na broj 05-51)

Štampa: Politika AD Makedonska 31 CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije ISSN 1820-0737 COBISS.SR-ID 115337484