Da li ste zainteresovani za pretplatu na kompletno izdanje "Bilja i zdravlja" u elektronskom obliku?
Da, svakako
Zavisi od uslova pretplate
Ne
BILJE I ZDRAVLJE

Osnivač i izdavač Kompanija "Novosti" AD

Generalni director Kompanije "Novosti" AD

Srđan Muškatirović

Odgovorni urednik

Maja Ješić

Zamenik odgovornog urednika

Karlo Kubiček

Redakcija

Jasna Jovanović

Željka Radulović

Danijela Kljajić

Ivana Kovačić

Dijana Dimitrovska

Tehničko uređivanje i priprema

Žaklina Tatić

Marijana Živković

List izlazi četrnaestodnevno

Rukopisi i fotografije se ne vraćaju

E-mail: bilje@novosti.rs

Tekući račun HYPO ALPE-ADRIA 165-5347-09 (poziv na broj 05-51)

Štampa: Politika AD Makedonska 31 CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije ISSN 1820-0737 COBISS.SR-ID 115337484